Vídeň, Kroměříž

Klimatické změny, hory odpadků, znečištěné ovzduší. Dopady naší spotřeby na životní prostředí můžeme pociťovat už i ve své bezprostřední blízkosti každý den. Město Vídeň se na negativní vedlejší účinky produkce a spotřeby na svém území snaží nejen upozorňovat, ale především je zmírňovat. A to v městských programech podporujících šetrnější výrobu i nakupování, které jsou zároveň návodem a inspirací pro obyvatelstvo, firmy a organizace.

Ekologicky podnikat jde všude, kde je vůle

Jak ukazuje program OekoBusiness Wien (Ekologické podnikání Vídeň), ochrana životního prostředí a úspěšné podnikání si nemusí odporovat. Program spadající pod Vídeňské oddělení ochrany životního prostředí (MA22) podporuje podniky ve Vídni při zavádění udržitelných opatření. Jak se ukazuje, ty se navíc ekonomicky vyplácejí.

Program OekoBusiness byl zahájen již v roce 1998 městským odborem pro ochranu životního prostředí jménem Správy města Vídně. K dnešnímu dni je do programu zapojeno 1 041 podniků, které realizovaly více než 11 000 environmentálních projektů a akcí. Prostřednictvím vhodných postupů řízení v oblasti životního prostředí, jako jsou například úspory energie či prevence vzniku odpadů, vytvořily tyto podniky podstatnou úsporu nákladů ve výši přibližně 121,4 milionu eur a samozřejmě v nemalé míře přispěly ke zkvalitnění životního prostředí ve městě. Většina investic do ochrany životního prostředí má přitom dobu návratnosti kratší než dva roky.

Úspěch programu OekoBusiness ukazuje, že dobrovolný krok k aplikování kvalitativních norem (například zohledňující sociální a ekologické dimenze výrobních procesů), které přesahují právní požadavky, vytváří v dlouhodobé perspektivě významné finanční výhody.

Ekologický hotel ve Vídni, foto: Wikimedia, CC-BY-SA-3.0-DE

Filosofie a cíle programu

Účelem programu OekoBusiness Wien je pomoci podnikům vytvářet „zelené a čisté“ zisky prostřednictvím ekologického řízení výrobních postupů a služeb, které jsou prospěšné jak pro životní prostředí, tak pro podniky. Program je určen malým i velkým podnikům všech výrobních průmyslových odvětví, včetně pohostinského.

Cílem programu je tedy snížit nepříznivé dopady ekonomické aktivity na životní prostředí prostřednictvím integrovaných strategií ochrany životního prostředí. Způsob, jak z pozice města motivovat k přechodu k ekologickému podnikání soukromé podniky, které se výrazně podílejí na znečištění měst a jejich okolí a zároveň na ně město nemá žádné právní páky, je ukazovat, že ekologie a dobrý business můžou jít ruku v ruce. Díky implementaci prvků programu OekoBusiness totiž také dochází ke zlepšení konkurenčního postavení vídeňských podniků prostřednictvím efektivnějšího využívání zdrojů a udržení zaměstnanosti. Jedním z neméně důležitých cílů je pak posílení poradní složky ve vztazích mezi městskou správou a podniky soukromého sektoru nebo podpora výměny informací na celostátní i mezinárodní úrovni s městskými správami a podniky provozujícími podobné programy. Program je tedy založen na interaktivním a kooperativním přístupu mezi všemi partnery.

 

Jak program OekoBusiness funguje?

Program OekoBusiness financuje podnikům různé druhy poradenských služeb. Na jednotlivých jednáních poradci vyvíjejí řešení přizpůsobená potřebám každé firmy ve třech fázích:
Fáze 1: Konzultanti pracující v rámci sítě OekoBusiness ve Vídni provádějí společně s firmou environmentální kontrolu s cílem nalézt možnosti úspory a odhalit environmentální slabiny v provozu.
Fáze 2: Na tomto základě se vedení společnosti může rozhodnout o účasti v programu a zvolit vhodný poradenský modul. Moduly jsou zaměřeny na konkrétní potřeby konkrétních typů firem. Modul EcoBonus je například zaměřen na firmy s až 50 zaměstnanci a zaměstnankyněmi; jeho cílem je snížit provozní náklady a podpořit životní prostředí, prostřednictvím prevence vzniku odpadů a odpadového hospodářství, úspor energie a ochrany klimatu. Pro zajímavost ještě můžeme uvést Označení ekologické kvality pro cestovní ruch: Tento modul se konkrétně zabývá pohostinským průmyslem; zaměřuje se na ekonomické a efektivní využití čisticích prostředků, předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů, jako i snížení nákladů na vytápění.
Fáze 3: S podporou přizpůsobených poradenských služeb a odborných vstupů společnost rozvíjí svůj environmentální projekt (projekty) a začíná jej realizovat již během prvního roku účasti. Nezávislá komise poté posuzuje dosažený pokrok a rozhoduje o udělení ocenění na slavnostní události. Všechna přijatá opatření jsou zdokumentována v databázi OekoBusiness.

Každý rok se koná slavnostní událost na počest podniků, které zavedly nový modul nebo se poprvé připojily k programu OekoBusiness během předcházejících dvanácti měsíců. Všechny zúčastněné firmy mohou žádat o udělení cen v kategoriích Inovace, Spolupráce a Komunikace.
V rámci programu také vychází čtvrtletní zpravodaj EcoBusinessNews, který informuje zúčastněné firmy a potenciální účastníky a účastnice o nejnovějším vývoji a nabídkách v rámci balíčku environmentálních služeb města Vídeň.

Jak projekt hodnotí samotné firmy?

Program se mezi podniky těší velké oblibě. Snaha o začlenění ekologických politik a opatření do ekonomických aktivit ve Vídni je potvrzena hodnotící zprávou Vídeňské ekonomické univerzity. Asi 98 procent účastníků programu OekoBusiness ve Vídni považovalo program za „vynikající“ nebo „dobrý“.

Podniky reagovaly velmi pozitivně na některé ze silných bodů programu jako jsou konzultační služby, podněty ke změnám, zvyšování povědomí o životním prostředí, příležitost pro systematickou analýzu současné situace podniku a posílení image podniku v důsledku výhry ocenění.

Udržitelné zadávání veřejných zakázek aneb město jako spotřebitel

Vídeň se řadí mezi moudrá města a jde příkladem i díky svému postupu při zadávání veřejných zakázek. Město každoročně utratí přibližně pět miliard eur za širokou škálu zboží a služeb. V důsledku toho představuje velkou tržní sílu. To umožňuje vídeňské městské správě vyvíjet tlak na kvalitu a vlastnosti produktů a přesvědčovat výrobce, aby byli ještě ekologičtější.

Hlavním nástrojem je dodržování seznamu ekologických kritérií, vytvořeného programem ÖkoKauf Wien, při nákupu zboží a služeb – od pracího prášku až po kancelářské potřeby, od potravin pro mateřské školy a nemocnice až po stavební materiály. Městskou vyhláškou je tento seznam kritérií závazný pro všechny útvary vídeňské městské správy. Tím je zajištěno, že ekologie bude v průběhu zadávání veřejných zakázek vždy dostatečně zohledněna. Díky programu ÖkoKauf Wien tak došlo ke snížení ročních emisí oxidu uhličitého o zhruba 15 000 tun a ušetří se přibližně 1,5 milionu eur ročně (například skrze instalaci zařízení na úsporu vody ve veřejných budovách).

Důležité je, že tento program prokázal, že ekologické nakupování nemusí stát více peněz. Pouze biopotraviny vykazovaly vyšší náklady, zatímco prakticky ve všech případech byly náklady na ekologicky šetrné výrobky a služby údajně stejné nebo menší než běžné alternativy.

Ekologický hotel ve Vídni, foto: Wikimedia, CC-BY-SA-3.0-DE

Komunikace s veřejností

Vedlejší, ale důležitý výsledek programu je také to, že přispívá ke zvýšení povědomí zaměstnanců a zaměstnankyň administrativy vídeňské městské správy o ekologicky šetrném hospodaření a slouží jako orientační prostředek jak pro ekonomiku, tak pro domácnosti.
K programu tedy neodmyslitelně patří i práce s veřejností. V rámci tohoto cíle město poskytuje informace o významu ekologické spotřeby spolu s tipy na ekologické nakupování, které mohou využít i jednotlivci. Daří se jim to skrze mediální výstupy, dokumentární filmy, brožury a další informační materiály, ale také skrze vzdělávací výukové programy pro mateřské, základní i střední školy.

Inspirace napříč státními hranicemi

Pokud jde o ochranu životního prostředí, přeshraniční spolupráce je klíčová. Oba programy jsou úzce propojeny s podobnými iniciativami po celém světě, aby přenesly znalosti do měst a regionálním správám a vybudovaly síť podniků, které uznávají, že úspěšné podnikání a udržitelnost jdou ruku v ruce. Kancelář pro koordinaci udržitelnosti ve vídeňském Oddělení ochrany životního prostředí má s programy, které podporují udržitelnost, dlouholetou zkušenost a ráda sděluje své know-how partnerům v zahraničí.

Důležitou výhodou obou programů je jejich univerzální použitelnost umožňující realizaci programů částečně nebo jako celek v jiných regionech nebo zemích. V roce 2004 začalo s programem OekoBusiness Wien spolupracovat pět federálních provincií Rakouska. Noví partneři začali používat databázi OekoBusiness Wien a dále ji společně rozvíjet. Evropská unie navíc podpořila tento program částkou 674 000 eur. Tyto prostředky byly poskytnuty v rámci projektu INTERREG IIIA „Wien-Györ“, který se zaměřuje na energetickou efektivnost a výměnu zkušeností mezi maďarským městem Györ a Vídní. Další města usilující o šetrný přístup k životnímu prostředí, jako jsou Athény a čtvrté největší město Indie, Chennai, vyvíjejí vlastní podporu ekologického podnikání právě podle vzoru vídeňského programu.

Vezmou si příklad i česká města?

Když zadávají veřejné zakázky na služby města a obce v České republice, v první řadě je u nich klíčová cena a u výběru se nezohledňuje nic jiného. Některé organizace však upozorňují, že je důležité zohledňovat i jiná kritéria: například ekologickou zátěž nebo vhodné pracovní prostředí zaměstnanců a zaměstnankyň. Na význam ekologického a etického zadávání veřejných zakázek upozorňuje například brněnská organizace NaZemi, která k tomuto tématu vydala studii Fairtradové veřejné zakázky. Ta se mimo jiné zaměřuje na otázku, jakým způsobem mají být kritéria spravedlivého obchodu zohledněna při tvorbě zadávací dokumentace a při tvorbě samotného zadávacího řízení tak, aby vše bylo v souladu s evropskými a národními předpisy. K nahlédnutí jsou zde i příklady dobré praxe ve využívání fairtrade kritérií. Za zmínku také stojí kampaň Fairtradová města, v rámci které jsou městy uskutečněna prohlášení, kterými je veřejně deklarována podpora fairtradovým produktům a spravedlivému obchodování. Držitelem takového statusu je například město Kroměříž, které mimo jiné schválilo odběr fairtradových výrobků ve výši 10 000 Kč ročně. V provozu kanceláří vedení tohoto města se využívá fairtradová káva a čaj.

 

Text vznikl díky podpoře Statutárního města Brna.
- publikováno 26. dubna 2019
Sdílet
Stáhnout pdf
Podpořte nás v naší snaze o moudřejší města Podpořte nás  
Co se podařilo ve vaší obci? Napište nám
Vzdělávací semináře a poradenství Zjistit víc  
Chcete si stáhnout texty v PDF?? Stáhnout

Mohlo by vás zajímat