Barcelona, Krupka

 

Participace veřejnosti na rozhodování o budoucnosti měst a obcí není jen otázka hodnot nebo přístupu k demokracii. Můžeme ji vidět i jako zcela praktické opatření. Může být totiž výhodná jak pro občany a občanky, tak pro samosprávy, protože předchází konfliktům a umožňuje dlouhodobá řešení, která reagují na skutečné potřeby lidí. Participace posiluje důvěru mezi jednotlivými aktéry i mezi veřejností a veřejnou správou. Obec a její obyvatelstvo se tak stávají partnery v diskusi.

Je to totiž právě obyvatelstvo, kdo své město zná nejlépe. Role odborníků a odbornic je jistě v procesech, jako je územní a strategické plánování či příprava rozpočtu, nezastupitelná. Avšak rozhodovat o místech, kde žijí a pracují, by měli i uživatelé a uživatelky, tedy ti, kdo ponesou dopady těchto rozhodnutí. Mohou nejen pomoci zavčas identifikovat problémy, ale i přinášet možnosti řešení. Pokud samospráva chápe znalosti místních lidí jako unikátní zdroj informací pro vyvážený rozvoj města, může snáz přijít s řešeními či politikami, které jsou jim šité na míru.

Jsou to právě místní lidé, kdo znají své město nejlépe. Zdroj: Ajuntament Barcelona / www.flickr.com – CC BY-ND 2.0

Zapojit každého

Barcelona se touto cestou vydala už v roce 1984, kdy byla rozhodovací struktura města reformována směrem k větší decentralizaci. O dva roky později se podpora participace poprvé stala součástí městské vyhlášky regulující novou organizační strukturu města. Poslední revizí prošla pravidla pro zapojování veřejnosti v roce 2017. Dokument, který se připravoval participativně, stanovuje a garantuje fungování základních způsobů zapojování veřejnosti, mezi kterými jsou jak online nástroje, tak setkávání tváří v tvář.

Barcelonská pravidla participace kladou důraz na inkluzivnost volených metod, protože jejich cílem je zapojování veřejnosti s ohledem na různorodost a odlišné potřeby obyvatelstva Barcelony. Jinými slovy, pravidla nemají sloužit jen těm, pro něž je participovat snadné, ale všem, pro které je Barcelona domovem. Aby to bylo možné, je důležité myslet na odlišné potřeby různých skupin obyvatelstva: například pro starší generace je složitější orientovat se v online nástrojích, pro ženu se třemi dětmi a těžkým nákupem zase může být obtížné dostat se na setkání v místní tělocvičně.

Participativní metody zahrnují různé formáty a přístupy, aby umožnily zapojení co nejširšímu spektru obyvatelstva. Zdroj: Ciutat Vella BCN / www.flickr.com – CC BY-NC 2.0

Decidim aneb rozhodujeme

Jedním z nejdůležitějších nástrojů tohoto systému je online platforma Decidim (v překladu z katalánštiny “rozhodujeme”). Jedná se o “open source” platformu (tj. je možné ji šířit, využívat a upravovat zdarma), která umožňuje zapojování veřejnosti do rozhodování na úrovni obcí, využít ji ale mohou například i firmy. Decidim pomáhá samosprávám vést se svými občany a občankami diskusi o nových pravidlech, dává veřejnosti možnost podávat vlastní návrhy, komentovat a hlasovat o návrzích jiných a sledovat implementaci již schválených rozhodnutí. Umožňuje tak zapojovat obyvatelstvo do procesů různého rozsahu, od těch náročných a dlouhodobých, jako je strategické plánování obce, participativní rozpočtování či místní volby, až po drobnější zásahy, jako jsou úpravy veřejných prostranství.

V neposlední řadě jsou pak tyto online diskuse organicky propojeny se setkáními tváří v tvář. V rámci jednotlivých tematických diskusí se uživatel či uživatelka jednoduše dozví, kdy a kde se bude tématu věnovat veřejné setkání v blízkosti jejich bydliště, co je hlavním cílem tohoto setkání a na jaká témata se naopak nedostane. Obyvatelstvo se tak snáze zorientuje v tom, kde v procesu se zrovna nachází, k čemu je možné se vyjadřovat online a čeho se může zúčastnit fyzicky. Platforma rovněž dovoluje po setkáních sdílet materiály, zápisy, fotografie či výsledky. Dozví se tak o nich i ti, kdo se na osobní setkání nedostali. Ve výsledku tak platforma zásadním způsobem přispívá k transparentnosti rozhodovacích procesů v obci.

Online diskuse jsou organicky propojeny se setkáními tváří v tvář. Zdroj: Ajuntament Barcelona / www.flickr.com – CC BY-ND 2.0

Do diskusí a hlasování se mohou občané a občanky města zapojovat díky přidělení individuálního identifikačního čísla, vlastní profil v platformě mohou získat i občanská sdružení či organizace, mohou však pouze veřejně vyjadřovat názor, nikoli volit a hlasovat. Vyhodnocování diskusí a formy přijetí finálního rozhodnutí se pak liší proces od procesu: v některých případech končí hlasováním, v jiných rozhodne po zvážení všech příspěvků a názorů zodpovědný politik.  Ví přitom, zda vyslyšel potřeby těch, kdo o proces projevili zájem.

Fungování celého systému je podporováno tak zvaným panelem moderátorů, který moderuje online diskusi a administruje participativní procesy a kterému je možné hlásit případné problémy. Na vyšší úrovni funguje také skupina složená z uživatelů a uživatelek i odborníků a odbornic, Metadecidim, která se věnuje vývoji, výzkumu a zdokonalování platformy tak, aby co nejvíce přispívala k funkční participativní demokracii.

Platforma Metadecidim se věnuje vývoji, výzkumu a zdokonalování platformy tak, aby co nejvíce přispívala k funkční participativní demokracii. Zdroj: Ajuntament Barcelona / www.flickr.com – CC BY-ND 2.0

 

Online a offline metody jdou ruku v ruce

V Barceloně platforma funguje jako hlavní nástroj pro participaci od roku 2016 a má na 30 tisíc uživatelů a uživatelek. Podařilo se díky ní zapojit veřejnost například do přípravy barcelonského strategického plánu. Akční plán města, který je jeho součástí, byl schválen v roce 2016 právě skrze platformu Decidim a občané a občanky v ní jen v rámci tohoto procesu podali téměř 7 tisíc návrhů. Díky funkcím systému mohou online sledovat, v jaké fázi je implementace každého schváleného návrhu. Podle samosprávy jsou to právě tyto rozsáhlé procesy, které budují důvěru obyvatelstva Barcelony v platformu i v participaci jako takovou.

To, že je něco podobného možné, se samozřejmě neobejde bez péče a podpory na úrovni celého města. O participaci se vedle týmu vyvíjejícího platformu Decidim stará specializovaná kancelář, která pomáhá nastavovat participativní procesy jak na místní úrovni, tak v konkrétních tématech společných pro celé město. Orgány pro zapojování veřejnosti má Barcelona na úrovni celého města, městských okresů i menších celků, které nazývají “barrios” (v překladu “sousedství”). Město má také 17 tematických rad věnujících se zapojování veřejnosti do diskuse o specifických tématech, od školství přes sport, ekonomiku a kulturu až po práva žen a menšin.

Orgány pro participaci veřejnosti má Barcelona na všech úrovních, včetně sousedsví. Zdroj: Drets de Ciutadania Participació i Transparència / www.flickr.com – CC BY-SA 2.0

Z Barcelony do Evropy

Barcelonský příklad inspiroval i mnohé další, kteří začali platformu Decidim využívat. K zapojování veřejnosti tak slouží katalánské vládě, městu Helsinki nebo energetickému družstvu Som Energia. Barcelona novým zájemcům poskytuje konzultace a asistenci v zavádění platformy, která byla dosud přeložena do španělštiny, angličtiny a finštiny.

Barcelona poskytuje konzultace dalším, kdo by měli zájem o používání platformy Decidim pro své participativní procesy. Zdroj: Drets de Ciutadania Participació i Transparència / www.flickr.com – CC BY-NC-ND 2.0

Jak na zapojování veřejnosti radí i v českém prostředí řada publikací a manuálů. Vydařené shrnutí nabízí například Manuál participace připravený pražským Institutem plánování a rozvoje, z dílny Nesehnutí je to například publikace Angažovaně offline nebo kapitola v příručce pro aktivní občanstvo. Na všech těchto publikacích se podíleli odborníci a odbornice, kteří se zapojování veřejnosti v českém prostředí věnují již řadu let, a to jak teoreticky, tak prakticky.

Platforma Decidim dosud nemá českou verzi, i u nás ale vznikají obdobné projekty. Příkladem je platforma Politinn, kterou vyvinul pražský startup ve spolupráci s odborníky a odbornicemi z Karlovy univerzity. Platforma má pomoci obcím informovat své občanstvo a současně jej zapojit do rozvoje obce. Umožňuje obcím sdílet aktuální informace, dávat rychle vědět o náhlých událostech či nebezpečích nebo vytvářet ankety. Veřejnost sem může přidávat vlastní diskuzní příspěvky či klást otázky, vytvářet petice a diskutovat o nich a upozorňovat svou obec na dění, na které by měla reagovat (např. černé skládky apod.). První obec, která u nás začala tuto platformu využívat, je město Krupka.

Česká města, která barcelonský příklad inspiruje, by si měla uvědomit, že nejde jen o to převzít nebo vyvinout skvělý online nástroj. Obnáší to mnohem víc: propojit online participaci s příležitostmi pro setkávání tváří v tvář, mít odborníky a odbornice schopné plánovat a organizovat i rozsáhlé participativní procesy (a to nejen na úrovni města, ale i městských částí a jednotlivých úřadů) a vycházet vstříc těm, pro něž je participace z různých důvodů obtížnější. To vše samozřejmě vyžaduje i vyhrazení dostatečných zdrojů z obecního rozpočtu. V neposlední řadě je nutné krůček po krůčku měnit myšlení politiků a političek, úřednictva i obyvatelstva směrem k tomu, že obec a její obyvatelstvo jsou partnery v diskusi, v níž mají všichni společný cíl: udržitelný a spokojený život v místě, které jim všem leží na srdci.

 

Text vznikl díky podpoře Statutárního města Brna.
Publikováno rovněž v časopise CitiOne; upraveno.
- publikováno 24. listopadu 2019
Sdílet
Stáhnout pdf
Podpořte nás v naší snaze o moudřejší města Podpořte nás  
Co se podařilo ve vaší obci? Napište nám
Vzdělávací semináře a poradenství Zjistit víc  
Chcete si stáhnout texty v PDF?? Stáhnout

Mohlo by vás zajímat